88348795 - 021

لوازم جانبی ویدئو پروژکتور

دسته بندی محصولات

پرده نمایش برقی پروژکتور 3×4

9,500,000 تومان

پرده نمایش برقی پروژکتور 3×3

2,600,000 تومان

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ 2.5×2.5

2,400,000 تومان

پرده نمایش دستی پروژکتور 3×3

2,050,000 تومان

پرده نمایش پایه دار پروژکتور 2.5×2.5

1,600,000 تومان

پرده نمایش برقی پروژکتور سایز 2×2

1,600,000 تومان

پرده نمایش پایه دار پروژکتور 2×2

1,500,000 تومان

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ سایز 2.5×2.5

1,350,000 تومان

پرده نمایش برقی پروژکتور اسکوپ سایز 1.8×1.8

1,300,000 تومان

پرده نمایش دستی پروژکتور سایز 2×2

1,200,000 تومان

پرده نمایش برقی پروژکتور 1.5×1.5

1,150,000 تومان

پرده نمایش پایه دار پروژکتور 1.8×1.8

1,000,000 تومان

پرده نمایش دستی پروژکتور اسکوپ سایز 1.8×1.8

900,000 تومان

پرده نمایش پایه دار پروژکتور سایز 1.5x1.5

870,000 تومان

پرده نمایش دستی پروژکتور 1.5×1.5

660,000 تومان

پایه سقفی ویدئو پروژکتور سایز 43 تا 65 سانت

120,000 تومان